Writing star.svg

Từ trong ngày   2 tháng 12
gia phả danh từ
  1. Sách ghi thế hệ, truyện ký, sự nghiệp của người trong một nhà, một họ.