Tiếng Anh sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Biểu trưng của Wikiquote

Danh từ sửa

Wikiquote (số nhiều Wikiquotes)

  1. Bộ sưu tập danh ngôn mở của Wikimedia.

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)