Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Viết tắt của United Nations (Liên Hiệp Quốc)

Đồng nghĩaSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)