Reino da Traulitânia

Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Reino da Traulitânia

  1. Vương quốc Traulitânia, tồn tại năm 1919 tại Bắc Bồ Đào Nha.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)