Tiếng Anh

sửa
 
Earth

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

Earth

  1. Quả Đất, Trái Đất, Địa Cầu.