Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

題材

  1. Các vấn đề nhỏ được nêu trong cùng vấn đề lớn.

Đồng nghĩaSửa đổi