Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

領土

  1. Đất đai của một quốc gia..

Đồng nghĩaSửa đổi