Tiếng Trung Quốc sửa

Tính từ sửa

通常

  1. Thông thường, thường có, thường gặp, thường thấy ở nhiều nơi.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)