Tiếng Mân TrungSửa đổi

Địa danhSửa đổi

美人紅影

  1. Dáng phụ nữ đẹp.

Đồng nghĩaSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)