Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

皇媳

  1. Con dâu hoàng đế.
  2. Phu nhân hoàng thái tử.

Đồng nghĩaSửa đổi