Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

流星馬

  1. Ngựa chạy hỏa tốc cho dịch trạm.

Đồng nghĩaSửa đổi