Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Kỉ, cự.