Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

山形墙

  1. Sơn hình tường, tức tường hình mỏm núihai mặt ngôi nhà.
  2. Đầu hồi.