Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Thânxác người chết.

Đồng nghĩaSửa đổi