Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

家什

  1. Vật dụng trong nhà.

Đồng nghĩaSửa đổi