Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

thất nội

  1. Không gian bên trong ngôi nhà.

Đồng nghĩaSửa đổi