Tiếng Mân TrungSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Tiển, Sẻn : Một họ ít phổ biến tại duyên hải Hoa Nam.