Tiếng Nga Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

рождаться Hoàn thành

  1. Xem родиться

Tham khảo Sửa đổi