Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

Bản mẫu:rus-noun-n-1*d письмо gt

 1. (Bức, lá) Thư.
  заказное письмо — thư bảo đảm
  официальное письмо — công văn
  тк. ед. — (умение писать) — [sự] viết
  искусство письмоа — nghệ thuật viết chữ, thư pháp, bút pháp
  тк. ед. — (графические знаки) — văn tự, chữ viết, chữ
  тк. ед. иск. лит. — bút pháp, cách vẽ, cách viết

Tham khảoSửa đổi

Tiếng UkrainaSửa đổi

Danh từSửa đổi

письмо gt

 1. (Bức, lá) Thư.