Tiếng Nga Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

отделить Hoàn thành

  1. Xem отделять 1, 2, 4.

Tham khảo Sửa đổi