Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

довод

  1. Cớ, lẽ, lý do, luận cứ, chứng cứ.
    доводы за и против — những lý lẽ (lý do) thuận và chống
    приводить доводы — đưa ra những luận cứ (lý lẽ, lý do), dẫn chứng

Tham khảoSửa đổi