Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

yen /ˈjɛn/

  1. Đồng yên (tiền Nhật Bản).

Danh từ sửa

yen /ˈjɛn/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) sự thèm muốn, sự thèm thuồng.

Nội động từ sửa

yen nội động từ /ˈjɛn/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) ((thường) + for) thèm, thèm thuồng.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
yen
/jɛn/
yens
/jɛn/

yen /jɛn/

  1. Đồng yên (tiền Nhật Bản).

Tham khảo sửa

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)