Tiếng Hà Lan sửa

Tính từ sửa

voorbij (so sánh hơn voorbije, so sánh nhất -)

 1. đã qua rồi
  De voorbije jaren hebben we veel vooruitgang gemaakt.
  Những năm vừa qua chúng tôi tiến bộ được nhiều.
  De zomer is weer voorbij.
  Lại hết mùa hè rồi.

Phó từ sửa

voorbij

 1. phần phó từ của động từ được chia rẽ, xem voorbijgaan, voorbijlopen, voorbijrijden

Giới từ sửa

voorbij

 1. sau, qua
  Voorbij dat bos staat ons huis.
  Đi qua rừng đó rồi tới nhà chúng tôi.