Tiếng ViệtSửa đổi

Tính từSửa đổi

tuyến tính

  1. Có tính chất thẳng, tính chất của đường thẳng
  2. Có mối liên hệ giữa các giá trị (y với x) theo phương trình của đường thẳng

DịchSửa đổi