Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

to begin with

  1. Ngay từ lúc đầu, đầu tiên.

Đồng nghĩaSửa đổi