Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Đại từ sửa

them /ðəm/

  1. Chúng, chúng nó, họ.
    there were three of them — chúng nó cả thảy có ba đứa

Tham khảo sửa