tuyết tại xứ Eifel / sneeuw in de Eifel

Tiếng Hà LanSửa đổi


Danh từSửa đổi

sneeuw gc (mạo từ de, không đếm được, không có giảm nhẹ) hoặc

  1. tuyết: nước đóng băngkết tinh mà rơi như lượng mưa
  2. ảnh mà người ta xem khi nhìn thấy truyền hình không điều chỉnh được

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi