Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

si /ˈsi/

  1. (Âm nhạc) Xi.

Tham khảo sửa

Tiếng Äynu sửa

Số từ sửa

si

  1. ba.

Tiếng Tây Ban Nha sửa

Cách phát âm sửa

Liên từ sửa

si /ˈsi/

  1. Nếu, như.