Tiếng Anh sửa

Phó từ sửa

repeatedly

  1. Lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tham khảo sửa