Tiếng Anh

sửa

Phó từ

sửa

repeatedly

  1. Lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tham khảo

sửa