Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔp˨˩la̰p˨˨lap˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lap˨˨la̰p˨˨

Phó từ sửa

lặp

  1. Chỉ cái gì đó được làm đi làm lại.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)