Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔp˨˩la̰p˨˨lap˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lap˨˨la̰p˨˨

Phó từ Sửa đổi

lặp

  1. Chỉ cái gì đó được làm đi làm lại.

Dịch Sửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)