Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈpeɪn.ˌsteɪ.kɪŋ/

Tính từ sửa

painstaking /ˈpeɪn.ˌsteɪ.kɪŋ/

  1. Chịu khó, cần cù; cẩn thận.

Tham khảo sửa