Tiếng Karakalpak sửa

Đại từ sửa

ol

  1. anh ấy.
  2. ấy.
  3. .

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ sửa

Đại từ sửa

ol

  1. anh ấy.
  2. ấy.
  3. .