Tiếng Hà Lan sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

normaal

  1. Bình thường, thường, thông thường.