Tiếng Anh

sửa

Tính từ

sửa

nonsensical

  1. Vô lý, ý nghĩa, bậy bạ.
    don't be nonsensical! — không được vô lý như vậy!, không được nói bậy bạ!

Tham khảo

sửa