Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiʔi˧˥ ɓṵʔŋ˨˩ŋi˧˩˨ ɓṵŋ˨˨ŋi˨˩˦ ɓuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḭ˩˧ ɓuŋ˨˨ŋi˧˩ ɓṵŋ˨˨ŋḭ˨˨ ɓṵŋ˨˨

Động từ sửa

nghĩ bụng

  1. Nghĩ trong óc nhưng không nói ra.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa