Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰j˧˩˧ zə̰ʔn˨˩noj˧˩˨ jə̰ŋ˨˨noj˨˩˦ jəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˧˩ ɟən˨˨noj˧˩ ɟə̰n˨˨no̰ʔj˧˩ ɟə̰n˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nổi giận

  1. Phát ra cơn tức giận.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa