Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈmɑːn/

Từ viết tắt sửa

mon /ˈmɑːn/

  1. Thứ Hai (Monday).
  2. Viết tắt.
  3. Thứ Hai (Monday).

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

mon

  1. gối.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên