Tiếng Anh

sửa

Tính từ

sửa

max

  1. Vô cùng.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)

Tiếng Bố Y

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

max

  1. ngựa.