Tiếng Anh Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

li (Số nhiều: là li)

  1. Dặm Trung Quốc (bằng khoảng 0 5 kilomet).

Tham khảo Sửa đổi