Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤wŋ˨˩ ɓa̤ːn˨˩ taj˧˧lawŋ˧˧ ɓaːŋ˧˧ taj˧˥lawŋ˨˩ ɓaːŋ˨˩ taj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lawŋ˧˧ ɓaːn˧˧ taj˧˥lawŋ˧˧ ɓaːn˧˧ taj˧˥˧

Định nghĩa sửa

lòng bàn tay

  1. Chỗ giữa gan bàn tay khum lại.

Dịch sửa

Tham khảo sửa