Tiếng Việt sửa

Danh từ sửa

kỹ năng

  1. Dạng viết khác của kĩ năng.