Tiếng Đông Hương

sửa

Danh từ

sửa

je

  1. thuốc.

Tiếng Hà Lan

sửa

Đại từ

sửa

je

  1. Đại từ ngôi thứ hai số ít, dạng rút gọn của jij.
  2. Đại từ ngôi thứ hai số ít dạng bổ ngữ, dạng rút gọn của jou.
  3. Đại từ ngôi thứ hai số ít dạng sở hữu, dạng rút gọn của jouw.