Tiếng AnhSửa đổi

Tiền tốSửa đổi

intra

  1. Nội bộ, ở trong. Thêm vào trước tính từ.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)