Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

ingewanden gt số nhiều – những ruột: các ống ăn của con người hay động vật mà thức ăn đi qua ở đó sau đi qua dạ dày

Đồng nghĩaSửa đổi

darmen