Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɪn.ˈdid/
  Hoa Kỳ

Phó từ

sửa

indeed /ɪn.ˈdid/

 1. Thực vậy, thực sự, thực mà, thật mà, quả thực, thực lại là.
  I was indeed very glad to hear the news — tôi quả thực rất vui mừng khi nghe tin ấy
  thank you very much indeed — thực rất cảm ơn ông
  he is, indeed a clever man — anh ta quả thực là một người thông minh
  yes, indeed! — có, thật mà!
  no, indeed! — không, thật mà!
  this seeming reason for sorrow is indeed one for joy — cái có vẻ là lí do làm cho buồn thì thực lại là một lí do làm cho vui
  a friend in need is a friend indeed — người bạn thực sự là người giúp bạn trong lúc khó khăn
 2. Thực vậy ư, thế à, vậy à, thế.
  he spoke to me about you indeed - Oh, indeed! — ông ta nói với tôi về anh ồ, thực vậy ư!
  who is this Mr. Smith? - who is he indeed? — ông Xmít này là ai đây? ừ, ông ấy là ai thế?

Tham khảo

sửa