Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

hui

  1. Cuộc tụ họp của người Maori.
  2. Cuộc họp mặt; bữa tiệc.

Tham khảo sửa