Tiếng Hà LanSửa đổi

Đại từ chỉ ngôi
Dạng bớt
Chủ ngữ hij (ie)
Bổ ngữ trực tiếp hem hem
Bổ ngữ gián tiếp hem hem
Đại từ sở hữu
Không biến Biến
zijn zijn

Đại từSửa đổi

hij

  1. , anh ấy, ông ấy, hắn...: đại từ chỉ ngôi của ngôi thứ ba số ít cho nam

Từ liên hệSửa đổi

zij