Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːʔp˨˩ li˧˥hə̰ːp˨˨ lḭ˩˧həːp˨˩˨ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːp˨˨ li˩˩hə̰ːp˨˨ li˩˩hə̰ːp˨˨ lḭ˩˧

Tính từ sửa

hợp lý

  1. Cv. hợp lý.
  2. Đúng lẽ phải, đúng với sự cần thiết hoặc với logic của sự vật.
    Cách giải quyết hợp lý.
    Sử dụng hợp lý sức lao động.

Dịch sửa

Tham khảo sửa