Tiếng Hà Lan sửa

Cấp Không biến Biến Bộ phận
goedkoop goedkope goedkoops
So sánh hơn goedkoper goedkopere goedkopers
So sánh nhất goedkoopst goedkoopste

Tính từ sửa

goedkoop (so sánh hơn goedkope, so sánh nhất goedkoper)

  1. rẻ: có giá thấp

Trái nghĩa sửa

duur