Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ tʰɨəŋ˧˧jaːw˧˥ tʰɨəŋ˧˥jaːw˧˧ tʰɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ tʰɨəŋ˧˥ɟaːw˧˥˧ tʰɨəŋ˧˥˧

Động từ sửa

giao thương

  1. động từ chỉ hành động muabán


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)